Wet privatisering ABP (wet van 21.12.1995)

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
b. ABP: het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, bedoeld in artikel L 1 van de Abp-wet;
c. Abp-wet: de Algemene burgerlijke pensioenwet
e. ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in de artikelen B 1, B 2 en B 3 van de Abp-wet, alsmede degene die ambtenaar is ingevolge de krachtens arikel B 7, onderdeel b, van de Abp-wet gestelde regels, zoals deze luidden op 31 december 1995
f. Amp-wet: de Algemene militaire pensioenwet;
g. B 3-lichaam: een privaatrechtelijk lichaam dat op 31 december 1995, op grond van artikel B 3 van de Abp-wet, was aangewezen op grond van artikel U 2 van de Abp-wet geacht werd te zijn aangewezen als lichaam waarvan het personeel geheel of ten dele ambtenaar in de zin van de Abp-wet is
h. Centrale Commissie; de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, bedoeld in artikel 106 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
k. Onze Minister; Onze Minister van Boinnenlandse Zaken

Artikel 2

1. Overheidswerknemer in de zin van deze wet is degene die:
a. bij een publiekrechtelijk lichaam is aangesteld of in dienst is

Artikel 4

5. De overheidswerkgevers en overheidswerknemers zijn gebonden aan de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, en verplicht tot naleving van hetgeen te hunnen aanzien is bepaald in de statuten en reglementen van het pensioenfonds of in een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de PSW

Artikel 6

2. De Stichting Pensioenfonds ABP heeft tot doel als bedrijfspensioenfonds als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de PSW werkzaam te zijn ten behoeve van de overheid, onderwijs en daarmee gelieerde privaatrechtelijke lichamen

Artikel 7

1. De belanghebbende verkrijgt met ingang van 1 januari 1996 aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen jegens de Stichting Pensioenfonds ABP die in totaliteit gelijkwaardig zijn aan het uitzicht of het recht dat hij op 31 december 1995 ter zake ontleent aan de Abp-wet en de wijzigingswetten van die wet, met inachtneming van hetgeen ter zake in paragraaf 3 is bepaald.
4. Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP verstrekt aan degene die op 31 december 1995 ambtenaar is, alsmede voor zover mogelijk aan de gewezen ambtenaar aan wie nog geen pensioen is toegekend, een schriftelijk opgave van het uit hoofde van zijn dienstbetrekking opgebouwde uitzicht uitzicht op pensioen ingevolge de Abp-wet.
Deze opgave bevat tenminste de voor pensioen geldende diensttijd, alsmede de twee berekeningsgrondslagen die zouden zijn gehanteerd indien aan hem pensioen ingevolge de Abp-wet zou zijn verleend met ingang van 1 januari 1996.
5. De opgave, bedoel in het vierde lid, wordt aangemerkt als een besluit als bedoel in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Ten aanzien van deze opgave is hoofdstuk S van de Abp-wet, zoals dat luidde op 31 december 1995, van overeenkomstige aanpassing, met dien verstande dat wordt begrepen onder:
a. bestuur: het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP;
b. directieraad; de directieraad van de Stichting Pensioenfonds ABP

Artikel 9

1. Diegene die op grond van de Amp-wet of een vroegere militaire pensioenwet in de zin van die wet op 31 december 1995 recht of uitzicht had op een nabestaandenpensioen, bijzonder nabestaandenpensioen ..........

Artikel 10

1. De op 31 december 1995 reeds ingegane pensioenen en reeds bestaande uitzichten op pensioen worden door het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP aangepast aan algemene bezoldigingswijzigingen en eenmalige uitkeringen, overeenkomstig artikel A 8 van de Abp-wet, zoals dat artikel op genoemde datum luidde, tenzij de financiële positie van het pensioenfonds zich dwingend tegen die aanpassing verzet.

Noot PensioenScheiden 02.08.2022 09.45: Dit artikel is veel te algemeen opgesteld. Expliciet had aangegeven moeten worden, welke pensioenen wel en niet voor aanpassing in aanmerking komen.

Noot PensioenScheiden 06.03.2023 19.36: Ook hier wordt alleen gesproken over algemene bezoldigingswijzigingen, ook dit artikel laat dus geen ruimte voor carriere stijgingen.

Artikel 11

1. In het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP kan worden bepaald dat de op 31 december 1995 bestaande pensioenaanspraken nader worden vastgesteld met inachtneming van de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel F 4 van de Abp-wet, voor het jaar 1995, onderscheidenlijk de op 31 december 1995 geldende middelsom of aangepaste middelsom, bedoeld in artikel F 6 van de Abp-wet, en de uniforme franchise, bedoeld in artikel F 7aa van de Abp-wet. Een en ander op zodanige wijze dat een correctiefactor wordt vastgesteld ten aanzien van de berekeningsgrondslag, onderscheidenlijk de franchise, met welke correctiefactoren de voor pensioen geldende diensttijd voor zover gelegen voor 1 januari 1996 wordt vermenigvuldigd.

Noot PensioenScheiden 02.08.2022 09.51: Ook hier is het artikel te algemeen gesteld

Noot PensioenScheiden 25.09.2023 21.50: Als gevolg van de sterke daling van de franchise van € 15.054,- (01.01.1995) naar
€ 12.025,- (31.12.1995) was het noodzakelijk dat een correctiefactor in het leven werd geroepen.

Noot PensioenScheiden 11.05.2024 13.50: Eerst recent is boven water gekomen dat de correctiefactoren bij de omrekening mede het gevolg zijn van de brutering van de salarissen van het overheidspersoneel per 1 januari 1995 en de salarisverhoging met 10% voor het overheidspersoneel per 1 januari 1986. Beide verhogingen mochten niet doorwerken in de vaststelling van het pensioen over de diensttijd tussen 1 januari 1986 en 1 januari 1995.

Noot PensioenScheiden 25.09.2023 21.55: Per 31.12.1995 zou nog steeds sprake geweest moeten zijn van de geldende middelsom. Ik kan me niet aan de indruk ontwekken dat in plaats van dat hier rekening mee gehouden zou moeten zijn, men toch gewoon uitgegaan is van het pensioengevend inkomen ultimo 1995.

Bijlage F, behorende bij artikel 18.2 van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP

Bepaling correctiefactoren algemeen

Artikel A

A.1 - Voor de bepaling van de correctiefactoren, bedoeld in artikel 18.2, wordt de op 31 december 1995 bestaande aanspraak vastgesteld met inachtneming van een middelsom die gelijk is aan de berekeningsgrondslag voor het jaar 1995, aangepast aan de algemene bezoldigingswijziging tot genoemde datum
A2. - Voor diensttijd gelegen voor 1 januari 1995 wordt de aangepaste middelsom, bedoeld in het eerste lid, aangepast volgens arikel F 6, zesde lid van de Abp-wet
A.3 - Voor diensttijd gelegen voor 1 januari 1986 wordt de aangepaste middelsom, bedoeld in het tweede lid, aangepast volgens artikel F 6, vierde en vijfde lid van de Abp-wet
A.4 - De aanspraak, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld met toepassingt van de Abp-wet, met dien verstande dat geen toepassing wordt gegeven aan de artikelen F 7c, J 6, voor zover dat artikel betrekking heeft op niet verzekerde tijd krachtens de AOW, J 9, onderdeel d, J 14 en J 15.
A. 5 - Voor de inbouw wordt per dienstjaar uitgegaan van een bedrag ter grootte van 2% van:
a. het tot een jaarbedrag herleide bedrag aan ouderdomspensioen alsmede de vakantie-uitkering ingevolge de AOW waarop de gepensioneerde die voor de toepassing van de wet als ongehuwd wordt aangemerkt, op 31 december 1995 recht heeft dan wel recht zou hebben gehad indien hij op grond van die wet verzekerd zou zijn geweest,
b. twee maal het tot een jaarbedrag herleide bedrag aan ouderdomspensioen alsmede de vakantie-uitkering ingevolge de AOW waarop de gepensioneerde die voor de toepassing van de wet als gehuwd wordt aangemerkt, op 31 december 1995 recht heeft dan wel recht zou hebben gehad indien hij op grond van die wet verzekerd zou zijn geweest,

Correctiefactor (OF1) ten aanzien van de berekeningsgrondslag ( zie artikel B van Pensioenreglement St Pensioenfonds ABP)

T1 x (1,75% x BG1 + M1) =  
T2 x(1,75% x BG 2 + M2) =  
T3 x(1,75% x BG3 + M3) =  
T0 x(1,75% x BG0 + M0) =  
  Totaal Uitkomst

Uitkomst : T4 x (1,75% x BG4 + M4) = OF1

T0 = de diensttijd over een gesloten tijdvak
T1 = de diensttijd gelegen voor 01.01.1986 (periode A), exclusief T0
T2 = de diensttijd gelegen tussen 31.12.1985 en 01.01.1995 (periode B), exclusief T0
T3 = de diensttijd gelegen tussen 31.12.1994 en 01.01.1996 (periode C), exclusief T0
T4 = de totale diensttijd gelegen voor 01.01.1996, exclusied T0
BG0 = de aangepaste middelsom op 31 december 1995, voor een afgesloten tijdvak, volgens de bepalingen van de Abp-wet
BG1 = de aangepaste middelsom, bedoeld in artikel A, voor periode T1;
BG2 = de aangepaste middelsom, bedoeld in artikel A, voor periode T2;
BG3 = de aangepaste middelsom, bedoeld in artikel A, voor periode T3;
BG4 = de aangepaste middelsom, bedoeld in artikel A, met dien verstande dat indien er sprake is van samenlopende dienstlijnen uitgegaan dient te worden van het gewogen gemiddelde
M0 = de in een bedrag per dienstjaar uitgedrukte toepassing van de minimumvoorziening voor een afgesloten tijdvak volgens de bepalingen van de Abp-wet
M1 = de in een bedrag per dienstjaar uitgedrukte toepassing van de minimum voorziening, bedoeld in artikel F7 van de Abp-wet, uitgaande van BG1 en T1;
M2 = de in een bedrag per dienstjaar uitgedrukte toepassing van de minimum voorziening, bedoeld in artikel F7b van de Abp-wet, uitgaande van BG2 en T2;
M3 = de in een bedrag per dienstjaar uitgedrukte toepassing van de minimum voorziening, bedoeld in artikel F7b van de Abp-wet, uitgaande van BG3 en T3;
M4 = de in een bedrag per dienstjaar uitgedrukte toepassing van de minimum voorziening, bedoeld in artikel F7b van de Abp-wet, uitgaande van BG4 en T4;

Correctiefactor (OF2) ten aanzien van de franchise ( zie artikel C van Pensioenreglement St Pensioenfonds ABP)

(T1 x 2% x F1 + T2 x 1,75% x F2 + T3 x 1,75% x F3) : (T4 x 1,75% x F3) = correctiefactor franchsie, waarbij

T1 = de diensttijd gelegen voor 01.01.1986 (periode A)
T2 = de diensttijd gelegen tussen 31.12.1985 en 01.01.1995 (periode B)
T3 = de diensttijd gelegen tussen 31.12.1994 en 01.01.1996 (periode C)
T4 = de totale diensttijd gelegen voor 01.01.1996
F1 = het AOW-pensioen, bedoeld in artikel A, 5e lid (AOW gehuwd hfl 23.223,00) (€ 10.538,14)
F2 = de franchise bedoeld in arikel F7a van de Abp-wet (AOW gehuwd hfl 33.175,00) (€ 15.054,16)
F3 = de franchise bedoeld in artikel F7aa van de Abp-wet op 31.12.1995 (uniforme franchise hfl 26.500,00) (12.025,18)

Voorbeeldberekening omrekening ABP (in Hollandse guldens) per 01.01.1996 (voor een gehuwde deelnemer):
Het salaris van deelnemer X bedraagt ultimo 1985 hfl 48.714,00 - T1 - 6 pensioenjaren in periode A
Het salaris van deelnemer X bedraagt ultimo 1994 hfl 53.585,00 - T2 - 9 pensioenjaren in periode B
Het salaris van deelnemer X bedraagt ultimo 1995 hfl 55.379,00 - T3 - 1 pensioenjaar in periode C

Periode A 6 x 1,75% x 48.714 - 6 x 2% x 23.223 = 5.115 - 2.787 = 2.328
Periode B 9 x 1,75% x 53.585 - 9 x 1,75% x 33.175 = 8.440 - 5.225 = 3.215
Periode C 1 x 1,75% x 55.379 - 1 x 1,75% x 26.500 = 0.969 - 0.464 = 0.505
Totalen         14.524   8.476   6.048

Berekening pensioenbedrag volgens het ABP-reglement
Pensioen, exclusief franchise 16 x 1,75% x 55.379 = 15.506,00
Franchise 16 x 1,75 x 26.500 = 7.420,00

Berekening van de omrekenfactor salaris
14.524 : 15.506 = 0,93667

Berekening van de omrekenfactor franchise
8.476 : 7.420 = 1,14232

Berekening pensioenbedrag met toepassing van de omrekenfactoren

16 x 1,75% x 55.379 x 0,93667 - 16 x 1,75 x 26.500 x 1,14232 = 14.524 - 8.476 6.048

Noot PensioenScheiden 27.09.2023 23.00: Bij aanpassingen aan het pensioengevend inkomen na 1 januari 1996 tot 1 januari 2004 zou de factor OF2 naar mijn mening aangepast dienen te worden. Testen of het klopt wat ik beweer!

Artikel 13

1. In het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP kan ten aanzien van de inbouw van het pensioen ingevolgde de Algemene Ouderdomswet in het pensioen dat wordt berekend over diensttijd voor 1 januari 1986, worden bepaald dat deze geschiedt met inachtneming van twee procent per dienstjaar van:
a. het tot een jaarbedrag herleide bedrag aan pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet waarop de belanghebbende die voor de toepassing van die wet als ongehuwd wordt aangemerkt, recht heeft dan wel recht zou hebben gehad indien hij op grond van die wet verzekerd zou zijn geweest, ten aanzien van de genoemde belanghebbende;
b. tweemaal het tot een jaarbedrag herleide bedrag aan pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet, waarop de belanghebbende die voor de toepassing van die wet als gehuwd wordt aangemerkt, recht heeft dan wel recht zou hebben gehad indien hij op grond van die wet verzekerd zou zijn geweest, ten aanzien van de genoemde belanghebbende; Een en ander met dien verstande dat, idien bij toepassing van de Abp-wet, zoals die luidde op 31 december 1995, toepassing zou zijn gegeven aan artikel J 12, het inbouwbedrag wordt vermeningvuldigd met de in dat artikel bedoelde breuk.

Artikel 15

In het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP kan worden bepaald dat de aanspraken op bijzonder nabestaandenpensioen van de gewezen echtgenoot van degene die op 31 december 1995 ambtenaar is en na die datum overheidswerknemer in de zin van deze wet, wiens echtscheiding voor of uiterlijk op de genoemde datum tot stand is gekomen, worden vastgesteld met inachtneming van de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel F 4 van de Abp-wet voor het jaar 1995.


Noot PensioenScheiden 30.06.2022 18.00: In de Abp-wet tot 1 januari 1996, laatste toevoeging 21 december 1995, werd onder bijzonder nabestaandenpensioen het pensioen bedoeld wat toekwam aan een samenwonende deelnemer. Bijzonder Nabestaandenpensioen onder de Abp-wet is als begrip niet aanwezig! Zie Abp-wet 21.12.1995

Noot PensioenScheiden 30.06.2022 19.00: "In het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP kan worden bepaald": Zou dus opgenomen moeten zijn in het pensioenreglement wat met ingang van 1 januari 1996 van kracht is geworden!

Noot PensioenScheiden 30.07.2022: In tegenstelling tot de ABp-wet wordt in deze overgangswet eigenlijk voor de eerste keer aangegeven dat het om een bijzonder nabestaandenpensioen voor de gewezen echtgenoot van de deelnemer gaat en niet zoals je zou verwachten om het bijzonder nabestaandenpensioen voor de partner van de samenwonende deelnemer.

Noot PensioenScheiden 25.03.2023 15.15: Het lijkt er verdacht veel op dat eerst in de WPA is opgenomen dat het Bijzonder Nabestaandenpensioen voor een ambtenaar aangepast diende te worden aan de berekeningsgrondslag per 31 december 1995.
Zie brief 21.12.2022 van de Minister van Binnenlandse Zaken!


Noot PensioenScheiden 02.08.2022 10.00: Het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP is van toepassing met ingang
van 1 januari 1996 en zou wat betreft de artikelen minimaal moeten voldoen aan de Pensioen- en Spaarfondsenwet zoals deze vanaf 1 januari 1996 van toepassing is op het ABP. Eerst in dit pensioenreglement is het ABP zwaar in de fout gegaan met betrekking tot het vaststellen van de nabestaandenpensioenen van gescheiden en opnieuw in het huwelijk getreden deelnemers. Zie artikel H1. 1

Noot PensioenScheiden 06.03.2023 19.45: In de WPA (zie artikel 2) staat duidelijk vermeld dat dat de betrokken ambtenaar na
31 december 1995 ook overheidswerknemer moet zijn, m.a.w. aanpassing van het Bijzonder Nabestaandenpensioen is alleen van toepassing op deelnemers die nog actief werkzaam zijn.

Artikel 16

In de overeenkomst, bedoeld in artikel 28, kan worden bepaald dan de in artikel 9, eerste lid, bedoelde aanspraklen worden aangemerkt als aanspraken ingevolge die overeenkomst. De artikelen 10 tot en met 15 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het ouderdomspensioen waarvan de in artikel 9 bedoelde aanspraken zijn afgeleid.

Artikel 21

1. De overheidswerknemers zijn verplicht deel te nemen in de Stichting Pensioenfonds ABP.
2. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde verplichting is in de ministeriële regeling ingevolge artikel 5, derde lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds met betrekking tot artikel 5, tweede lid, onder II, letter k, van die wet van toepassing.
3. Met ingang 1 januari 2001 is de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds van toepassing.

Artikel 56

1. Artikel 1, zesde lid, van de PSW is niet van toepassing ten aanzien van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 77

Ingetrokken worden:
a. de Abp-wet

Artikel 78

1. Deze wet treedt wat betreft de artikelen 4, tweede en zesde lid, 6, 10 tot en met 16, 17, derde lid, 24, derde lid, 25 tot en met 31, 46, 48 en 53 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt wat deze artikelen betreft terug tot en met 1 augustus 1995.
De overige arikelen van deze wet treden in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 79

Deze wet wordt aangehaald als Wet Privatisering ABP

Terug naar: PensioenScheiden of Pensioenweetjes of ABP Nabestaandenpensioen

Laatstelijk aangepast: 11 mei 2024