Zie ook: Pensioenscheiden

Homepage
Het doel van deze site
Waarom?

ABP tot 01.01.1996
Pensioenreglement

ABP vanaf 01.01.1996
Pensioenreglement

Pagina 2
PSW artikelen scheiding

Pagina 3
Wet VPS vanaf 01.05.1995

Pagina 3a
Burgerlijk Wetboek

Pagina 4
PW artikelen scheiding

Pagina 5
ABP t/m 31.12.1995

Pagina 6
Metalektro tot 1993

Pagina 7
Metalektro vanaf 1993

Pagina 8
Begrippenlijst

Pagina 9
Indexeringspercentages
vanaf 01.01.1982
- ABP faktoren
- BPF Bouw
- KPN
- PME
- PMT
- SPF

Pagina 9a
- Smurfit Kappa
- PMA
- Koopvaardij
- Horeca en Catering

Pagina 9b
Indexering act deelnemers
- SK
- PMT
- PME
- ZW
- HR
- Bouw
- SNP
- ABP

Pagina 9c
Indexering
Wettelijke alimentatie

Pagina 10
Pensioensystemen
Financieringssystemen

Pagina11
Belangrijke wetswijzigingen

Pagina 13
AOW cijfers vanaf 1980
Wettelijk rente
Soc. Wet. Min. Loon

Pagina 14
Wet VPS mbt berekening voor 1 mei 1995

Pagina 15
Wetten mbt vrijstelling BPF
Wet van 17.03.1949
Beschik. Staats 15.08.1988
Vrijstellingsregeling Wet BPF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensioen- en SpaarfondsenWet ( na laatste wijziging Stb 1997, 660)

Artikel 8 - Premievrije aanspraak bij beeindiging van de deelneming

Art 8.1-

Degene, die aan een pensioenfonds heeft deelgenomen, verkrijgt, tenzij het bepaalde in het tiende lid toepassing vindt, bij het eindigen van zijn deelneming anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een voor hem premievrije aanspraak op ouderdomspensioen en weduwen- of weduwnaarspensioen dan wel partnerpensioen, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Art 8.2 - Met ingang van 1 augustus 1987!

Het Pensioenfonds stelt bij beëindiging van de deelneming de hoogte vast van een evenredig ouderdomspensioen. Daaronder wordt verstaan het verschil tussen het ouderdomspensioen dat de gewezen deelnemer zou hebben gekregen als hij zou hebben deelgenomen tot de pensioengerechtigde leeftijd en het ouderdomspensioen dat hij zou hebben gekregen als hij zou hebben deelgenomen vanaf het tijdstip waarop zijn deelneming eindigde tot de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de berekening bedoeld in de vorige volzin wordt, voor wat betreft de gegevens die voor de vaststelling van de pensioenaanspraken van belang zijn, uitgegaan van die gegevens, zoals deze gelden op het tijdstip waarop de deelneming is geeindigd.

Art 8.3

De gewezen deelnemer verkrijgt bij beëindiging van de deelneming ten minste een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen op de voet van de tot dan door en voor hem betaalde en uit hoofde van artikel 2, zesde lid, nog verschuldigde bedragen naarmate de voor pensioeningang vereiste duur van de deelneming is verstreken.

Toelichting: Als de premievrije aanspraken op basis van de door en voor deelnemer betaalde premie hoger is dan de hoogte van het evenredig ouderdomspensioen behoudt de deelnemer de hogere aanspraken.

Art 8.4

Wanneer de premievrije aanspraak op ouderdomspensioen, verkregen op grond van het derde lid, minder bedraagt dan het evenredige ouderdomspensioen, vastgesteld op grond van het tweede lid, wordt het verschil verdeeld in zoveel gelijke delen als er kalendermaanden liggen in het tijdvak tussen de datum, waarop de deelneming eindigt, en de datum, waarop het ouderdomspensioen ingaat. Tijdens bedoeld tijdvak verkrijgt de gewezen deelnemer telkens op de eerste dag van elke kalendermaand recht op verhoging van zijn premievrije aanspraak op ouderdomspensioen met één van de gelijke delen bedoeld in de eerste volzin. Indien na de beeindiging van de deelneming de datum waarop het ouderdomspensioen ingaat wordt vervroegd, wordt de berekening voor het alsdan overblijvende deel van het verschil opnieuw uitgevoerd.Het verschil bedoeld in de eerste volzin mag ook sneller worden verminderd dan voortvloeit uit de tweede of derde volzin.

Het bepaalde in dit lid is n.v.t. ingeval van afkoop als bedoeld in artikel 32b.

Toelichting 1: Als er bij ontslag/scheiding een achterstand in de financiering was, mocht de werkgever tot 2000 die echterstand inlopen tot de pensioendatum. De achterstand in financiering tast de rechten niet aan. Ingeval van scheiding dient in ieder geval uitgegaan te worden van een volledig (fictief afgefinancierd) ouderdomspensioen.

Voor werkgevers waar de backservice op 1 januari 2000 nog niet volledig van was
afgefinancierd kon sprake zijn van een overgangsregeling waarbij uitstel kon worden verleend tot uiterlijk 1 januari 2010.
De Nederlandsche Bank (DNB) kon zelfs een langere periode toestaan doch nooit langer dan 15 jaar, dus uiterlijk tot 1 januari 2015.
Bron: The Question Library.

Toelichting 2: Als sprake is van waarde-overdracht mag artikel 8 lid 4 niet toegepast worden, maar dient meteen volledig afgefinancierd te worden.

Art 8.5

Indien een weduwen- of weduwnaarspensioen respectievelijk een partnerpensioen is toegezegd, verkrijgt de gewezen deelnemer bij beeindiging van de deelneming ten behoeve van zijn echtgenoot respectievelijk zijn partner een door het pensioenfonds naar redelijkheid vast te stellen premievrije aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen respectievelijk partnerpensioen.

Art 8.6 - Informatie

Het pensioenfonds verstrekt de gewezen deelnemer bij beeindiging van de deelneming een opgave bevattende de hoogte van de premievrije aanspraken als bedoeld in het derde en vijde lid, alsmede van het evenredig ouderdomspensioen als bedoeld in het tweede lid, indien dat hoger is dan de premievrije aanspraak als bedoeld in het derde lid.

Artikel 8.7 - Indexatie - Ingegane pensioenen

Indien een instelling of persoon op ingegane ouderdomspensioenen van personen die tot de ingang van hun pensioen aan de regeling van het pensioenfonds hebben deelgenomen toeslagen, hoe ook genaamd, verleent, heeft de gewezen deelnemer die aan dezelfde regeling van dat fonds heeft deelgenomen er jegens de instelling of persoon recht op dat hem op zijn ingegaan pensioen overeenkomstige toeslagen worden verleend met ingang van dezelfde uitgangspunten. Een overeenkomstig recht op gelijke behandeling heeft zijn weduwe of weduwnaar voor wat betreft toeslagen op weduwen- of weduwnaarspensioen.

De partner van een gewezen deelnemer na diens overlijden heeft eveneens een overeenkomstig recht op gelijke behandeling voor wat betreft toeslagen op zijn partnerpensioen.

Artikel 8.8 - Indexatie - Premievrije pensioenen

Indien een instelling of persoon op ingegane ouderdomspensioenen van personen die tot de ingang van hun pensioen aan de regeling van het pensioenfonds hebben deelgenomen toeslagen, hoe ook genaamd, verleent, heeft de gewezen deelnemer die aan dezelfde regeling van dat fonds heeft deelgenomen er jegens de instelling of persoon recht op dat hem op zijn premievrije aanspraak op ouderdomspensioen overeenkomstige toeslagen worden verleend met ingang van dezelfde uitgangspunten. Een overeenkomstig recht op gelijke behandeling heeft de gewezen deelnemer voor wat betreft toeslagen op zijn premievrije aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen.

De gewezen deelnemer heeft eveneens een overeenkomstig recht op gelijke behandeling voor wat betreft toeslagen op zijn premievrije aanspraak op partnerpensioen.

Artikel 8a Premievrije aanspraak bij scheiding

Art 8a.1

Indien het huwelijk van een deelnemer eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, verkrijgt zijn gewezen echtgenoot een zodanige premievrije aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen, als de deelnemer ten behoeve van de gewezen echtgenoot zou hebben verkregen, indien op het tijdstip van echtscheiding of van de ontbinding van het huwelijk zijn deelneming zou zijn geeindigd.

Art 8a.2

Indien het huwelijk van een gewezen deelnemer eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, verkrijgt zijn gewezen echtgenoot een zodanige premievrije aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen, als de gewezen deelnemer ten behoeve van die gewezen echtgenoot heeft verkregen bij het eindigen van zijn deelneming.

Art 8a.4 - Informatie

Het fonds verstrekt aan de gewezen echtgenoot van de deelnemer of gewezen deelnemer een bewijs van diens aanspraak.

Art 8c.1

De aanspraak op ouderdomspensioen van een deelnemer of gewezen deelnemer kan zonder toestemming van diens echtgenoot niet bij overeenkomst tussen die deelnemer of gewezen deelnemer en het pensioenfonds of de werkgever worden verminderd anders dan bij afkoop zoals voorzien bij of krachtens de wet, tenzij de echtgenoten het recht op pensioenverevening ingevolge de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten.

Art 8c.2

De aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen ten behoeve van de echtgenoot van een deelnemer of gewezen deelnemer kan zonder toestemming van die echtgenoot niet bij overeenkomst tussen de deelnemer en het pensioenfonds of de werkgever worden verminderd anders dan bij afkoop zoals voorzien bij of krachtens deze wet.

Art 8c.3

Elk beding, strijdig met het bepaalde in het eerste en tweede lid, is nietig.

Regelen verzekeringsovereenkomsten PSW

Artikel 3 Begunstiging

1. Begunsitgde(n) in de verzekeringsovereenkomsten zijn: - voor de toegezegde ouderdoms- en invaliditeitsvoorzieningen: de verzekerde; - voor de toegezegde weduwen-, weduwnaars- of partnervoorziening al Haar gelang de aard van de voorziening: de verzekerde dan wek diens echtgenoot oif partner;

2. Mits de verzekeraar daarmee instemt kan worden bepaald dat in het kader van een verrekening van pensioenrechten bij echtscheiding respectievelijk scheidng van tafel en bed diens gewezen echtgenoot respectievelijk diens echtgenoot wordt aangewezen als begunstigde voor het geheel of een deel van de toegezegde ouderdomsvoorziening.

Artikel 4 Beperking aansprakelijkheid

1. De verzekeringnemer verstrekt de verzekeraar de financiele middelen alsmede de inlichtingen, die deze nodig heeft om de verpichtingen te kunnen nakomen die ingevolge deze regeling op hem rusten.

2. De verzekeraar is niet aansprakelijk voor een verzuim van de verzekeringnemer wat betreft de verplichtingen die op d laatste rusten ingevolge het eerste lid.

Artikel 5 Actuariële berekening

De actuariële methoden, volgens welke de berekening van pemievrije waarden en afkoopwaarden geschiedt, dienen aan de Verzekeringskamer te worden meegedeeld. Die methoden mogen worden toegepast zoalng de Verzekeringskamer daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 9 Tussentijds omtslag

1. De verzekerde ontvangt, wanneer hij ophoudt aan de onderneming verbonden te zijn anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, tenzij artikel 15 van toepassing is, een voor hem premievrije aanspraak op ouderdomspensioen en weduwen- of weduwnaarspensioen dan wel partnerpensioen met inachtneming van de volgende leden.
2. De verzekeraar stelt, wanneer het verbonden zijn aan de onderneming eindigt, de hoogte vast van een evenredig ouderdomspensioen. Daaronder wordt verstaan het verschil tussen het ouderdomspensioen dat de verzekerde zou hebben gekregen als hij aan de onderneming verbonden zou zijn geweest tot aan de pensioengerechtigde leeftijd en het ouderdomspensioen dat hij zou hebben verkregen als hij verzekerd zou zijn geweest vanaf het tijdstip waarop het verbonden zijn aan de onderneming eindigde tot de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de berekening bedoeld in de vorge volzin wordt, voor wat betreft de gegevens die voor de vaststelling van de pensioenaanspraken van belang zijn, uitgegaan van die gegevens zoals deze gelden op het tijdstip waarop het verbonden zijn aan de onderneming is geëindigd.
3.De verzekerde verkrijgt, wanneer het verbonden zijn aan de onderneming eindigt, ten minste een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen op de voet van de tot dan door en voor hem betaalde en uit hoofde van artikel 2 zesde lid, van de wet nog verschuldigde bedragen voor ouderdomspensioen naarmate de voor pensioeningang vereiste duur van de verzekering is verstreken.
4. Wanneer de premievrije aanspraak op ouderdomspensioen, verkregen op grond van het derde lid, minder bedraagt dan het evenredig ouderdomspensioen, vastgesteld op grond van het tweede lid, wordt het verschil verdeeld in gelijke delen als er kalendermaanden liggen in het tijdvak tussen de datum, waarop het verbonden zijn aan de onderneming eindigt, en de datum, waarop het ouderdomspensioen ingaat. Tijdens bedoeld tijdvak verkrijgt de verzekerde telkens op de eerste dag van elke kalendermaand recht op verhoging van de ppremievrije aanspraak op ouderdomspensioen met een van de gelijke delen bedoeld in de eerste volzin. Indien na de datum, waarop het verbonden zijn aan de onderneming eindigde, de datum waarop het ouderdomspensioen ingaat wordt vervroegd, wordt de berekning voor het alsdan overblijvende deel van het verschil opnieuw uitgevoerd. Het verschil bedoeld in de eerste volzin mag ook sneller worden verminderd dan voortvloeit uit de tweede of derd volzin. Dit lid is niet van toepassing ingeval van afkoop als bedoeld in artikel 16a.