Stichting Pensioenfonds ABP (vanaf 01.01.1996)

Alleen artikelen opgenomen in relatie tot scheiding en/of indexering.

Artikel 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen
a. aangesloten werkgever: een werkgever als bedoeld in artikel 2.2
b. Abp-wet: De Algemene Burgerlijke pensioenwet zoals die wet luidde voor 1 januari 1996
c. Amp-wet: De Algemene militaire pensioenwet
s. nabestaande: de partner
v. partner: de partner bedoeld in artikel 1.4
x. PSW: De Pensioen- en spaarfondsenwet

Artikel 1.2 Deeltijdfactor

Artikel 1.3 Ontslaguitkering

Artikel 1.4 Partner
Onder partner wordt verstaan:
a. de echtgenoot van de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde

Artikel 1.5 Fpu-regeling

Artikel 2 - Werkingssfeer, deelneming en aanspraken

Artikel 3 - Inkomen en berekeningsgrondslag

Artikel 4 - Pensioenpremie

Artikel 5 - Pensioengeldige tijd

Artikel 5a - Flexibel pensioen

Artikel 6 - Ouderdomspensioen
Met ingang van 01.01.2014 is de opbouw van het ouderdomspensioen verlaagd van 2,05% naar 1,95%. De wijzigingen gelden alleen voor het pensioen dat vanaf 01.01.2014 wordt opgebouwd.
Met ingang van 01.01.2015 is de opbouw van het ouderdomspensioen verlaagd van 1,95% naar 1,875%. |

Art. 6.7 Bijzonder ouderdomspensioen
6.7.1 - De gewezen echtgenoot, of de gewezen geregistreerde partner, van de deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde heeft recht op bijzonder ouderdomspensioen indien toepassng wordt gegeven aan artikel 5 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
6.7.2 - Behoudens het derde lid, gaat het bijzonder ouderdomspensioen in op de dag waarop de gewezen echtgenoot of de gewezen geregistreerde partner, de leeftijd van 65 bereikt, of indien de echtscheiding, of d beeindiging van het geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden na dit tijdstip, zodra toepassing kan worden gegeven na dit tijdstip, zodat toepassng kan worden gegeven aan artikel 5 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
6.7.3 - Het Bijzonder Ouderdomspensioen gaat niet eerder in dan een maand na de datum waarop het fonds de ter zake vereiste bescheiden heeft ontvangen.

Artikel 7 - Nabestaandenpensioen

Artikel 8 - Invaliditeitspensioen

Artikel 9 - Herplaatsingstoelage

Artikel 10 - Aanspraken bij tussentijds eindigen van de deelneming

Artikel 11 - Waarde-overdrachr/overname en uitkering ineens tot afkoop van pensioen

Artikel 12 - Indexatie
12.1.1 - De berekeningsgrondslag, bedoeld in de artikel 3.2, van een ingegaan pensioen dan wel een aanspraak op pensioen van een gewezen deelnemer dan wel een gewezen partner wordt aangepast overeenkomstig de algemene bezoldigingswijziging van het overheidspersoneel teneinde een aan die bezoldigingswijziging evenredige aanpassing van de pensioenen te bewerkstelligen, tenzij de financiƫle positie van het fonds zich dwingend tegen die aanpssing verzet.

Artikel 13 - Toekenning , einde en betaling pensioen

Artikel 14 - Berichtgeving en inlichtingen

Artikel 15 - Sanctiebepalingen

Artikel 18 - Overgangsrecht in verband met de privatisering

18.1 Pensioengeldige tijd voor 1 januari 1996

18.2 Omrekening aanspraken ouderdomspensioen algemeen
18.2.1 - De op 31 decmeber 1995 bestaande pensioenaanspraak van een deelnemer, berekend volgens de bepalingen van de Abp-wet, worden per die datum omgerekend naar gelijkwaardige aanspraken volgens de bepalingen van dit reglement.
18.2.5 - De correctiefactoren, bedoeld in het tweede en derde lid, worden vastgesteld overeenkomstig bijlage f. Van de aldus vastgestelde correctiefactoren wordt mededeling gedaan aan de belanghebbende, welke mededeling is voorzien van een toereikende toelichting.

18.3 Omrekening ten aanzien van de gewezen ambtenaar en degene die een ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen geniet ingevolge de Abp-wet
18.3.1 - Artikel 18.2 is van overeenkomstige toepassing op het uitzicht, onderscheidelijk het recht op pensioen op 31 december 1995 ingevolde de Abp-wet, met dien verstande dat de aanspraak, onderscheidenlijk het recht in afwijking van artikel A, eerste lid, van bijlage f, wordt berekend met toepassing van de aangepaste middelsom volgens de Abp-wet.

 

 

 

Terug naar: PensioenScheiden of Pensioenweetjes

Laatstelijk aangepast: 11 februari 2020

 

Pensioenrekenleeftijd: met ingang van 01.01.2014 is de rekenleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar.

Verhogingsfactoren:
Van 65 naar 67 - 1.139
Van 65 naar 68 - 1,212

 

Artikel H1.1 Het pensioen van de nabestaande van een ambtenaar bedraagt 5/7 van het pensioen waarop de ambtenaar recht of uitzicht zou hebben gehad

Van Tot Overlijden voor 65 Overlijden Na 65
  01.01.2004 5/7 van het OP 5/7 van het OP
01.01.2004 01.01.2006 5/7 van het OP 5/14 van het OP
01.01.2006 01.01.2015 5/10 van het OP 5/14 van het OP
    Overlijden voor 67 Overlijden na 67
01.01.2015 01.01.2016 5/10 van het OP 5/10 van het OP
01.01.2016 01.01.2018 5/10 van het OP 70% van het OP
    Ongeacht moment overl. Ongeacht moment overl.
01.01.2018   70% van het OP 70% van het OP